Imatge
La invisivibilitat del fracàs escolar

Un dels majors problemes del sistema educatiu a Menorca és quasi invisible. Són els/les adolescents que deixen els estudis secundaris perquè pensen que aprendre no va amb ells, que no serveixen, que no poden, que no en saben prou. Quants de noltros no coneixem al·lots i al·lotes joves que de petits semblava que haurien pogut desplegar un talent que al final ha quedat amagat?

 

La invisivibilitat del fracàs escolar

Imatge Un dels majors problemes del sistema educatiu a Menorca és quasi invisible. Són els/les adolescents que deixen els estudis secundaris perquè pensen que aprendre no va amb ells, que no serveixen, que no poden, que no en saben prou. Quants de noltros no coneixem al·lots i al·lotes joves que de petits semblava que haurien pogut desplegar un talent que al final ha quedat amagat? El problema del menysteniment del talent personal és la convicció de que no tenen res interessant a aportar a la societat menorquina. Les dificultats per emprendre iniciatives socials (liderar associacions, participar en entitats pel bé comú) o iniciatives empresarials. No es veuen capaços. A Menorca (i a les illes en conjunt encara més) el percentatge d alumnes que fracassen és més elevat que a la resta de comunitats autònomes, una tendència que no ha canviat des dels anys 80 (en què tenim dates) fins avui . Les causes del problema són complexes i multifactorials (culturals, econòmiques, socials...), però quines són les millors vies per a la reducció de l´abandonament i el fracàs escolar?. Diversos estudis recents (veure aquest de PISA INFOCUS) demostren que les activitats d´educació no formal (les extraescolars o la participació en associacions i entitats) tenen un impacte directe sobre l´aprenentatge de l´alumnat (1). Un estudi de la Fundació Bofill (3) publicat el passat octubre conclou que el fracàs escolar està relacionat amb l'alumnat vulnerable socialment, i que en un context on els centres educatius no aporten valor afegit a les dificultats acadèmiques motivades per l´origen social, una xarxa potent d´activitats extraescolars (a preu accessible o gratuïtes) millora el ritme d´aprenentatge de TOTS els alumnes però especialment dels més desfavorits. Concretament, els alumnes que fan extraescolars guanyen dos mesos de progrés acadèmic. Ademés la participació en associacions de temps lliure gestionades pels mateixos adolescents suposa un aprenentatge vital per millorar la realitat quotidiana dels nostres pobles, per entendre com funciona i com s´enforteix una societat democràtica, i per apredre a gestionar organitzacions. Altres països del nostre entorn ja duen a terme iniciatives en aquest sentit. El moviment Escola Oberta a França i Alemanya ha duit a ampliar els horaris educatius per afavorir una millor relació de l'escola amb l´entorn i per combatre la desigualtat. En conclusió, un sistema educatiu de qualitat, inclusiu, integrador i exigent, depèn directament de "la qualitat i quantitat del temps educatiu, que és central per a l´èxit acadèmic" (2) i per aconseguir que cada alumne desenvolupi al màxim les seves possibilitats, especialment l´alumnat més vulnerable" El fracàs d´un alumne és el resultat d´una suma d´errors del món adult, d'una societat que valora el triomf i l'èxit ràpid per damunt de la cultura, la feina pel bé comú i el desenvolupament personal. Quan un problema persisteix en el temps és perquè la lògica que l´ha generat ens és invisible. Invisible perquè no hi hem prestat prou atenció o perquè la seva complexitat fa difícil la seva comprensió. Per tots aquests motius el Plenari del Consell Escolar de Menorca ha aprovat una línia d´accions prioritàries per fer més visible la comprensió del problema del fracàs escolar i per aportar-hi solucions en la mesura de les nostres possibilitats. Les accions sobre les que s´està fent feina són les següents: Elaboració d´un diagnòstic sobre la situació de la joventut, a càrrec de la Conselleria de Joventut del Consell Insular de Menorca. Coordinarem esforços amb ells per tal de fer participar els mateixos joves en la reflexió sobre les possibles solucions derivades d'aquest diagnòstic. Millorar la participació dels estudiants adolescents dins el Consell Escolar Impulsar unes Jornades sobre Adolescència i Temps Lliure protagonitzades pels adolescents amb l´objectiu de compartir experiències d´usos alternatius del temps lliure i fomentar l'associacionisme. Lluitar perquè s'aprovin dins el CEIB les esmenes del Pacte Educatiu referides a ampliar la jornada escolar amb activiats d´educació no-formal i garantir així una oferta educativa formal i no formal suficient, que "implica un procés d'ampliació de la xarxa educativa social, tot integrant les opcions d´educació formal i no formal, de manera que l´escola sigui el nucli d´un projecte educatiu més ampli, eixamplant l´espectre d´actors (municipis, entitats de temps lliure, culturals i esportives, famílies...)". Per exemple, obrint els centres educatius els capvespres amb una oferta horària flexible que inclogui lleure o suport a l’aprenentatge segons les necessitats de cadascú. Integrant els Iaprenentatges formal i no formal en temps lectiu i en temps de vacances escolars. Formant el professorat i els educacions per afavorir la coordinació entre equips docents i actors comunitaris. Ens hi jugam la salut de la vida associativa, educativa i cultural dels nostres pobles. Ens hi jugam la Menorca del futur. (1) PISA inFOCUS. ¿Esta relacionada la disponibilidad de las actividades extraescolares en los centros con el rendimiento de los alumnos? (2) Fundació J Bofill. Escoles a temps complet (3) Gonzalez, Sh. (2016): Quin impacte tenen les activitats extraescolars sobre els aprenentatges d´infants i joves= Fundació J. Bofill.
 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Contacte
Horari: dilluns 11:00-14:00 / dimarts 9:00-14:00 / dijous 12:00-14:00 / divendres 9:00-11:00  --  Telèfon: 683 51 12 76
Banc d'oportunitats CEIB CIME Govern de les Illes Balears Gobierno de españa Cultura a Menorca WEIB
Consell Escolar de Menorca